Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thời hạn chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà cho người thuê là bao lâu?

Chủ nhà chỉ được phép chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu có lý do chính đáng (§ 573 BGB), ví dụ như lý do lấy về sử dụng cho bản thân…

Thời hạn người thuê được phép ở để tìm nhà mới

Thời hạn chấm dứt hợp đồng cho người cho thuê phụ thuộc vào thời gian mối quan hệ thuê nhà đã tồn tại. Người thuê ở càng lâu trong căn hộ, họ càng được quyền có thêm thời gian để tìm một căn hộ mới.

  • Người thuê ở từ 0 đến 5 năm thời hạn là 3 tháng,
  • Người thuê ở từ 5 đến 8 năm thời hạn là 6 tháng
  • Từ 8 năm trở lên thời hạn là 9 tháng

Nếu trong hợp đồng thuê nhà quy định thời hạn chấm dứt hợp đồng dài hơn so với luật định, thì thời hạn này chỉ áp dụng cho người cho thuê.

Trường hợp nào chủ nhà phải tuân thủ thời hạn

Nếu người thuê và chủ đã thỏa thuận thời hạn chấm dứt hợp đồng ngắn hơn so với quy định của luật, chỉ có người thuê mới được phép chấm dứt hợp đồng sớm hơn, người cho thuê phải tuân thủ ít nhất các thời hạn do luật định.

HN