Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thuế thừa kế (Erbschaft)

29/07/2016 0

Luật thuế thừa kế và cho tặng (Erbschaft – und Schenkun-gsteuer- recht)   có   giá  trị pháp lý từ 01.01.2009. Người ta cũng có thể đặt đơn đề nghị để áp dụng cho các khoản thừa […]